Qypowiedzenie umowy o pracę PDF

Tutaj masz wzór PDF, który musi posiadać formularz rozwiązania umowy o pracę.

Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę w oświadczeniu musi się znaleźć:

  • uzasadnienie wypowiedzenia umowy (podanie przyczyn rozwiązania umowy, np. likwidacja stanowiska, utrata zaufania do pracownika itp.), ale wyłącznie gdy jest to umowa zawarta na czas nieokreślony,
  • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.

Dodaj komentarz