Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – WZÓR PISMA

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron;
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
  • z upływem czasu, na który była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu. Przed jego upływem można ją rozwiązać za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy o pracę a jego forma

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Na piśmie dobrze jest również dokonać rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, by uniknąć ewentualnych wątpliwości.

……….……………………………….. 

                                                                                                                                             (miejscowość i data)   

…………………………………………………………..             

(imię i nazwisko pracownika)        

………………………………………………..
      (adres pracownika)

………………………………..
           (nazwa pracodawcy)

………………………………..
             (adres pracodawcy)


Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ………………………………… pomiędzy …………………………….. a …………………………………, na mocy porozumienia stron. Jako termin rozwiązania umowy proponuję dzień ……………………………

Z poważaniem

………………………………..
   (data i podpis pracownika)

Dodaj komentarz